Bijgewerkt op 2 februari 2021

1. Onderdelen en doel

Acalin SA (hierna “Acalin” of de ”
Gegevensbeheerder “) ACALIN nv
102, rue Bonne Fortune
B-4430 ANS
BELGIUM

BCE / TVA: BE0449791275
Mail: info@acalin.be
Telefoon: +32 (0) 4247.39.37

 

Acalin stelt dit privacybeleid vast, met als doel om de gebruikers van de website die wordt gehost op het volgende adres: https://www.acalin.be, (hierna de “site”), in volledige transparantie te informeren over de manier waarop persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Acalin.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.

Als zodanig bepaalt Acalin alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor het verwerken van de persoonsgegevens van Gebruikers. Daartoe verbindt Acalin zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna: na, “ de Wet ”) en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna de“ Verordening ”).

Het staat Acalin vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op zijn verzoek en namens hem de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de “Onderaannemer”). Waar van toepassing, verbindt Acalin zich ertoe om een ​​Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van de Wet en de Regelgeving.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de site door gebruikers kan resulteren in de mededeling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Acalin, in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder, of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Acalin handelen, zal in overeenstemming zijn met de wet en de voorschriften.

Persoonsgegevens worden door Acalin verwerkt, in overeenstemming met de onderstaande doeleinden, via:

Het gebruik van cookies
Het afsprakenformulier van
Google Analytics

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn de volgende:

Zorg dragen voor de uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de site;
2. Zorg voor de controle over de aangeboden diensten
3. Beantwoord de vragen van gebruikers
4. Maak statistieken om de website, de aangeboden diensten en de interne organisatie van de werking te
verbeteren 5. Verbeter de kwaliteit van de site en de diensten die door de gegevens worden aangeboden verwerkingsverantwoordelijke
6. Een betere identificatie van de interesses van de gebruiker mogelijk maken
Persoonsgegevens die waarschijnlijk worden verwerkt
De gebruiker stemt er tijdens het bezoek en tijdens het gebruik van de site mee in dat Acalin verzamelt en verwerkt volgens de methoden en principes beschreven in dit privacybeleid, de volgende persoonsgegevens:

Gebruikersinformatie die zij verstrekken voor contractuele doeleinden en om de juiste nakoming van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, namelijk achternaam, voornaam, adres, IBAN-nummer en bankgegevens,…; en meer in het algemeen, alle informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt;
2. Gebruikersinformatie door formulieren in te vullen of door contact op te nemen via telefoon, e-mailadres of andere middelen, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de gebruikers.
3. Met betrekking tot elk bezoek van de gebruikers aan de site is de automatisch verzamelde informatie;
Bij. IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, besturingssysteem;
b. alle informatie over de pagina’s die de Gebruiker op de Site heeft geraadpleegd, in het bijzonder de URL, de navigatietijd, enz.

4. Toestemming

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst omvat de inhoud van dit privacybeleid.

De toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt waarin het privacybeleid in een hyperlink wordt voorgesteld. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de site of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Acalin. Elk contract tussen Acalin en een gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevensbeheerder, in overeenstemming met de voorwaarden en principes die in dit Privacybeleid zijn opgenomen, zijn persoonsgegevens verwerkt en verzamelt die hij op de Site of tijdens de diensten die door Acalin worden aangeboden, voor de hierboven vermelde doeleinden communiceert.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

5. Bewaartermijn van de persoonlijke gegevens van gebruikers

In overeenstemming met artikel 13 §2 van het Reglement en de Wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens alleen voor de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verwerkt.

Deze looptijd is in alle gevallen korter dan: 1 jaar

6. Ontvangers van gegevens en bekendmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan agenten, werknemers, onderaannemers of leveranciers van Acalin die voldoende garanties bieden voor gegevensbeveiliging en die samenwerken met Acalin in het kader van de marketing van producten of de levering van diensten. Ze handelen onder het directe gezag van Acalin en zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit privacybeleid. Acalin zorgt ervoor dat zij deze gegevens voor het louter verstrekte doel, op een discrete en veilige manier, zullen verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing of prospectiedoeleinden, wordt de gebruiker vooraf geïnformeerd, zodat hij zijn toestemming voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens uitdrukt.

7. functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De volgende persoon wordt aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming (hierna “DPO” genoemd): Carine TYSEN

De rol van de functionaris voor gegevensbescherming is te zorgen voor de juiste uitvoering van nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De DPO kan als volgt gecontacteerd worden: info@acalin.be

8. rechten van de gebruiker

De Gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een e-mailbericht te sturen naar het volgende adres: info@acalin.be, of een brief per post gericht met als bijlage een kopie van zijn identiteitskaart op het volgende adres: 102, rue Bonne Fortune – 4430 ANS, België

Recht op toegang
Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement garandeert Acalin het recht op toegang van de Gebruiker tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot genoemde persoonlijke gegevens, evenals de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;
de betrokken categorieën persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, met name ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties;
waar mogelijk, de geplande bewaartermijn van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen;
het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de voorziene gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene.
De gegevensbeheerder kan de betaling van redelijke vergoedingen eisen op basis van administratieve kosten voor elke extra kopie die door de gebruiker wordt gevraagd.

Wanneer de gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het elektronische adres), wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.

9. Recht op rectificatie
Acalin garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en wissing van persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens op elk moment worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn (gebruikers) account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, in welk geval het verzoek kan worden gericht aan Acalin.

In overeenstemming met artikel 19 van de verordeningen stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De gegevensbeheerder verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als deze daarom verzoekt.

10. Recht op verwijdering

De Gebruiker heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 17 van het Reglement.

Wanneer de gegevensbeheerder de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is om ze te wissen op grond van de vorige paragraaf, neemt de gegevensbeheerder, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken waarvoor de betrokkene heeft verzocht om het wissen door die verwerkingsverantwoordelijken van elke link naar dergelijke persoonsgegevens, of een kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

op de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, is vereist, of om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of die valt onder de uitoefening van het openbaar gezag dat bij de verwerkingsverantwoordelijke;
voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
In overeenstemming met artikel 19 van de verordening stelt de gegevensbeheerder elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke verwijdering van persoonlijke gegevens of enige beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De gegevensbeheerder verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als deze daarom verzoekt.

11. Recht op beperking van de verwerking

De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen opgesomd in artikel 19 van het Reglement.

In overeenstemming met artikel 19 van het Reglement stelt de Gegevensbeheerder elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De gegevensbeheerder verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als deze daarom verzoekt.

12. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In overeenstemming met artikel 20 van het Reglement hebben gebruikers het recht om van Acalin persoonlijke gegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder zonder dat Acalin deze blokkeert in de gevallen waarin de verordening voorziet.

Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent in toepassing van de vorige paragraaf, heeft hij het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht op verwijdering. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen.

13. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

Recht op verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, inclusief de automatisering van gegevens uitgevoerd door Acalin. In overeenstemming met artikel 21 van de verordening zal Acalin geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de gebruiker het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonlijke gegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, inclusief profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectiedoeleinden.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

14. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht om een ​​klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Acalin bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

De indiening van een klacht geschiedt op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2274 48 00
Fax. + 32 2274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

15. Cookies

De site gebruikt cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Hierdoor kunnen gebruikers een betere browse-ervaring en een verbetering van de site en de inhoud ervan bieden. De doeleinden en methoden van cookies staan ​​in dit artikel.

Algemene principes
Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de Website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden met wie Acalin samenwerkt.

Sommige cookies die door Acalin worden gebruikt, zijn nodig voor de goede werking van de site, andere verbeteren de gebruikerservaring.

De gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser te configureren.

Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

Type cookies en nagestreefde doeleinden
Verschillende soorten cookies worden door Acalin op de Site gebruikt:

Technische cookies: ze zijn nodig voor de werking van de website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken;
Statistische cookies en cookies voor het meten van het publiek: deze cookies maken de herkenning van de gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website over een bepaalde periode te tellen. Zolang ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de browse-ervaring van de gebruiker te verbeteren, door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die voor hem interessant kunnen zijn. Ze stellen Acalin ook in staat om mogelijke bugs op de Website te identificeren en te corrigeren.
Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde gemaakte keuzes vast te houden (bijvoorbeeld gebruikersnaam of taal);
Bewaartermijn
cookies Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het nagestreefde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de gebruiker kunnen worden opgeslagen en hun bewaartermijn zijn als volgt:

Google Analytics: 1 jaar;

Beheer van cookies
Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser aan te passen. De programmering van de browser stelt de Gebruiker ook in staat om een ​​melding of melding te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo te besluiten deze te accepteren of te weigeren.

Als de gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, accepteert hij dat de website mogelijk niet optimaal functioneert. Bepaalde delen van de website zijn daarom mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker aldus bepaalde cookies wenst te beheren en / of verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link (s):

Voor gebruikers met een browser:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge -privacy-faq
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
Beperking van de verantwoordelijkheid van de
gegevensbeheerder De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met Acalin. De inhoud van deze sites en hun naleving van de wet- en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Acalin.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven zodat een minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website kan vrijgeven. Acalin raadt mensen die ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen ten zeerste aan om verantwoord en veilig gebruik van internet te promoten. De gegevensbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het hebben verzameld en verwerkt van informatie en persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wiens toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens – vooral met betrekking tot de ‘leeftijd’ die door minderjarigen wordt ingevoerd. In geen geval zullen persoonlijke gegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

Acalin is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonlijke gegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

16. Beveiliging

De gegevensbeheerder implementeert organisatorische en technische maatregelen om een ​​passend niveau van beveiliging voor de verwerking en verzameling van gegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevensbeheerder gebruikt standaardcoderingstechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de site.

17. Wijziging van het privacybeleid

Acalin behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen. Elke dergelijke wijziging zal op de site worden geplaatst of per e-mail worden verzonden voor doeleinden van verzet.

18. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van het hoofdkantoor van Acalin.

19. Contactpersoon

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de gegevensbeheerder via het volgende adres: info@acalin.be